background

[In the News 🇧🇬] The “Green Corridor of Health” project has been launched


September 14, 2023

Стартира проектът “Зелен Коридор на Здравето”

Откъс от репортаж на БНР Радио София:

След известен брой години чакане за да стане реалност, вече е факт откриването на строителна площадка и първата копка на бъдещия ,”Зелен площад” – част от ,”Зелен Коридор на Здравето”, реализиран в рамките на проект URBiNAT. “Зеленият Коридор” е важна стъпка към осигуряването на по-качествена и наситена с обществено-обслужващи функции среда на обитаване за гражданите от района. Целта му е да свърже зелени пространства на Северен парк с Парк “Надежда”. Подробности пред Радио София разказа Валентин Грозев, мениджър във фирмата изпълнител на URBiNAT и помощник ръководител на проекта.

“Проектът е важен, защото е нещо иновативно и сам по себе си предвижда много сериозно облагородяване на Район “Надежда” и модернизацията и улеснението на живота на всички, които са в квартала. Предвижда се изграждането на 9 подобекта, разширяването на съществуващия мост, който в момента е 90 см. Широк. Той ще стане на 3 метра, които ще улесни доста всички преминаващи”, сподели Грозев.

До пощата ще бъде изграден на амфитеатър, който ще бъде на три нива, алеите ще бъдат облагородени, а до 15 СУ “Адам Мицкевич” ще бъде монтирана оранжерия в колаборация с испански архитекти. До Северния парк ще бъде изградена фитнес площадка, модернизация на детска площадка, както и изграждане на еко паркинг със зона на отдих. Срокът за изпълнението на проекта е 4 месеца.

Кметът на София Йорданка Фандъкова каза:

“В тези почти адски горещини говорим за новите политики на градовете, които са свързани с адаптацията към климатичните промени. Защото борбата с климатичните промени е неравна, но ние като ръководители на градовете сме длъжни да предприемаме мерки за адаптация. Все повече се говори в европейските градове сред нашите колеги за пешеходна свързаност между парковете, между спирките на градския транспорт чрез зелени коридори”.

Тя отбеляза, че много от идеите са дошли от гражданите на Район “Надежда” на различни обсъждания и представяния, които арх. Здравков и кмета на района са ръководели. В рамките на проекта е било направено и почистване на каптажа на минерален извор, където ще бъде изградена учебната оранжерия.

The “Green Corridor of Health” project has been launched

Extract from a reportage by BNR Radio Sofia:

After a certain number of years of waiting for it to become a reality, the opening of a construction site and the first sod of the future “Green Square” – part of the “Green Corridor of Health”, realized within the framework of the URBiNAT project, is already a fact. The “Green Corridor” is an important step towards providing a better quality and saturated with public service functions living environment for the citizens of the area. Its purpose is to connect green spaces of Severen Park with Nadezhda Park. Details were told to Radio Sofia by Valentin Grozev, manager at the URBiNAT contractor and assistant project manager.

“The project is important because it is something innovative and in itself foresees a very serious improvement of the Nadezhda District and the modernization and facilitation of the life of everyone who is in the neighborhood. It is planned to build 9 sub-sites, the expansion of the existing bridge , which it is currently 90 cm wide. It will be 3 meters long, which will make it much easier for all passers-by,” said Grozev.

An amphitheater will be built next to the post office, which will be on three levels, the alleys will be improved, and a greenhouse will be installed next to 15 SU “Adam Mickiewicz” in collaboration with Spanish architects. Next to the Northern Park, a fitness area will be built, a children’s playground will be modernized, and an eco parking lot with a recreation area will be built. The term for the implementation of the project is 4 months.

Sofia Mayor Yordanka Fandakova said:

“In this almost hellish heat, we are talking about the new policies of cities, which are related to adaptation to climate change. Because the fight against climate change is uneven, but we as city leaders are obliged to take adaptation measures. There is more and more talk in the European cities among our colleagues for pedestrian connectivity between parks, between public transport stops through green corridors”.

She noted that many of the ideas came from the citizens of the “Hope” District at various discussions and presentations that Arch. Zdravkov and the mayor of the region were in charge. As part of the project, the catchment area of ​​the mineral spring, where the educational greenhouse will be built, was also cleaned.

  • Image
  • Image