background

SOFIA, Bulgaria


Со́фия, България


-- LATEST --

[In the News 🇧🇬] News coverage of the URBiNAT Project in the district of Nadezhda, Sofia, 23 June 2021. Residents of Nadezhda district give ideas and want to participate in the URBiNAT project

Image

[ПОСЛЕДНО]

12 юни 2020 г.: Екипите на УАСГ и Столична община ви канят на изложба на открито и дискусия, посветени на проекта за изграждането на зелен коридор в столичния район “Надежда”

 • Image
 • Image
 • Image

URBiNAT: The Healthy Corridor Story

URBiNAT: Историята на здравословния коридор

SUBTITLES: Click the CC at the bottom of the Video for subtitles in Bulgarian, Danish, Dutch, English, French, Italian or Portuguese

ПРЕДМЕТ: Щракнете върху CC в долната част на видеото за субтитри на български, датски, холандски, английски, френски, италиански или португалски

INTERVENTION AREA: NADEZHDA "CITY OF HOPE"

Област на интервенция: Надежда

URBiNAT project will be realized on the territory of “Nadezhda” District, located in the north-western part of Sofia. Nearly 68,000 people live in this city area. The urban environment of Nadezhda District is characterized by large public green spaces. The district faces a number of challenges, such as the run down physical condition of buildings, the obsolescence of technical infrastructure, and maintenance of public spaces.  The newly established green healthy corridor will connect the North Park, located in the area, with the center of Sofia. This will improve the urban environment and will provide local community with a healthier environment inspired by nature.

Image

Intervention area: full report (p. 315 – 666)

Изложбата вече е подредена пред Общинския културен институт – “Надежда” на бул. “Ломско шосе” №2. Заради прогнозата за дъжд планираното за 13 юни официално откриване се отлага за 20 юни от 10.00 до 13.00 часа (в случай, че вали събитието ще се състои вътре в сградата). Дотогава всеки ден в периода от 13 до 20 юни между 17.00 и 20.00 часа екипът на проекта ще бъде място, за да отговаря на въпросите на гражданите.

Image
Област на интервенция: пълен доклад (стр. 315 - 666)

 

TIMELINE OF ACTIVITIES

СРОК НА ДЕЙНОСТИ

The URBiNAT project aims to involve local citizens in groups of volunteers to create together a Healthy Corridor for the neighbourhood.

This co-creation process will be organized in 4 stages, co-diagnosis, co-design, co-implementation and co-monitoring, where citizens are invited to participate in several activities, workshops, public events by contributing their experience and expertise.

Проектът URBiNAT има за цел да включи местните граждани в групи доброволци, които да създадат заедно Здрав коридор за квартала.

Този процес на съвместно създаване ще бъде организиран на 4 етапа, кодиагностика, съвместно проектиране, съвместно изпълнение и съвместен мониторинг, където гражданите са поканени да участват в няколко дейности, работни срещи, публични събития, като допринесат с техния опит и опит.

Image
 1. 1

  Stage 1: Co-Diagnostic

  • Citizen Engagement
  • Co-Design Workshops
  • Local Diagnostic

 2. 2

  Stage 2: Co-Design

  • Ideation
  • Validation of urban plans

 3. 3

  Stage 3 : Co-Implementation

  • Co-creation of Healthy Corridor
  • Co-creation of selected NBS
  • Business Case studies

 4. 4

  Stage 4 : Co-Monitoring

  • Activation of observatory
  • Co-evaluation

Image
 1. 1

  Етап 1: Кодиагностика

  • Гражданска ангажираност
  • Семинари за съвместно проектиране
  • Локална диагностика

 2. 2

  Етап 2: Съвместно проектиране

  • Идея
  • Утвърждаване на градоустройствените планове

 3. 3

  Етап 3: Съвместно изпълнение

  • Съвместно създаване на здравословен коридор
  • Създаване на избрани НБС
  • Бизнес казуси

   

 4. 4

  Етап 4: Съвместен мониторинг

  • Активиране на обсерваторията
  • Съвместна оценка

Citizen Engagement & Co-Creation

Гражданско ангажиране и съвместно създаване

Co-selection of NBS & Co-design of Healthy Corridor in action

 • Image
 • Image
 • Image

Link related to the URBiNAT project: Sofproect

Съвместният избор на NBS & Съвместният дизайн на здравословен коридор в действие

 • Image
 • Image
 • Image

Полезна връзка, свързана с проекта URBiNAT:Sofproect

Sofia Living Lab

Софийска жива лаборатория

Nadezdha Living Lab: a dedicated space

The District of Nadezdha in coordination with the local URBiNAT scientific partner, the Sofia University of Architecture and Civil Engineering and Geodesy (UACG)  are working with neighbourhood associations and citizens groups on the setting up of a physical space for the local Nadewhda Living Lab.

 • Image
 • Image
 • Image

Nadezdha Living Lab: специално място

Област Надежда в координация с местния научен партньор URBiNAT, Софийският университет по архитектура и строителство и геодезия (UACG) работят с квартални асоциации и граждански групи за създаването на физическо пространство за местната лаборатория Надежда.

A Healthy Corridor for Nadezdha: the view from the District Mayor of Nadezdha

Media Coverage

Медийно покритие

Project Resources

Ресурси на проекта

 • Image
 • Image
 • Image

Project Deliverables

Publications

 • Image
 • Image
 • Image

Резултати от проекта

Публикации

News

Reach out to us