background

SOFIA, Bulgaria


Со́фия, България


Latest News

Sofia Healthy Corridor Concept & Urban Plan

Концепция за Зелен Коридор на Здравето


Connecting two urban parks and public transport stops, the Healthy Corridor in Sophia is a linear park with four zones corresponding to four main clusters of NBS. Each of the zones is characterized by a passive and active subzone. The passive zones are for family gatherings and recreation, while the active ones are for outdoor games for all ages, sport activities and public events.

Sophia’s Healthy Corridor is a metaphorical ‘meandering river’ connecting Severen Park and Park Nadezhda, thereby cutting mainly through the involved housing developments’ undefined and under-used spaces, expanded with four areas of intervention along its axis. This linear park/path structure has a length of 2.5 kilometres, along which these four ‘thematic’ intervention zones are appointed: ‘Co-Place’, ‘Health Energy’, ‘Aqua Vita’ and ‘Green Assembly’.

Whereas the Healthy Corridor frameworks in Porto and Nantes are elaborated as ‘branched’ networks, the Sofia Healthy Corridor is clearly articulated as a linear and meandering framework, accompanied by the four thematic zones of intervention. Evidently, the main path is crossed by other path trajectories and can expand organically (or planned) with additional crossing branches.

Image

Здравословният коридор в София, свързващ два градски парка и спирки на обществения транспорт, представлява линеен парк с четири зони, съответстващи на четирите основни клъстера на НБУ. Всяка от зоните се характеризира с пасивна и активна подзона. Пасивните зони са предназначени за семейни събирания и отдих, а активните – за игри на открито за всички възрасти, спортни дейности и обществени събития.

Здравословният коридор на София е метафорична “меандрираща река”, свързваща парк “Северен” и парк “Надежда”, като по този начин преминава основно през неопределените и недостатъчно използвани пространства на включените жилищни комплекси, разширена с четири зони за намеса по протежение на оста си. Тази линейна структура на парка/пътеката е с дължина 2,5 км, по протежение на която са обособени тези четири “тематични” зони за намеса: “Co-Place”, “Health Energy”, “Aqua Vita” и “Green Assembly”.

Докато рамките на Здравословните коридори в Порто и Нант са разработени като “разклонени” мрежи, Здравословният коридор в София е ясно формулиран като линейна и криволичеща рамка, придружена от четирите тематични зони на интервенция. Очевидно е, че основният път се пресича от други траектории и може да се разшири органично (или планирано) с допълнителни пресичащи се разклонения.

Image
 • Image
 • Image
 • Image

By combining an explicit linear and meandering framework, external passage through the neighbourhood is also aimed for, and mixed with the local thematic interventions along this main axis. Hence, the aim is explicitly to mix varying urban scales and contexts, thereby opening the appropriation of the created collective spaces (i.e. paths, nodes, intervention plots) to a larger urban scale than merely the local scale.

Healthy Corridor Concept

 • Image
 • Image
 • Image

Чрез съчетаването на ясна линейна и меандрираща рамка се цели и външно преминаване през квартала, което се смесва с местните тематични намеси по тази главна ос. Следователно целта е изрично да се смесят различни градски мащаби и контексти, като по този начин се отвори възможността за усвояване на създадените колективни пространства (т.е. пътеки, възли, участъци за намеса) в по-голям градски мащаб, отколкото само в местния.

Концепция за Зелен Коридор на Здравето

URBiNAT: The Healthy Corridor Story

URBiNAT: Историята на здравословния коридор

SUBTITLES: Click the CC at the bottom of the Video for subtitles in Bulgarian, Danish, Dutch, English, French, Italian or Portuguese

ПРЕДМЕТ: Щракнете върху CC в долната част на видеото за субтитри на български, датски, холандски, английски, френски, италиански или португалски

INTERVENTION AREA: NADEZHDA "CITY OF HOPE"

Област на интервенция: Надежда

URBiNAT project will be realized on the territory of “Nadezhda” District, located in the north-western part of Sofia. Nearly 68,000 people live in this city area. The urban environment of Nadezhda District is characterized by large public green spaces. The district faces a number of challenges, such as the run down physical condition of buildings, the obsolescence of technical infrastructure, and maintenance of public spaces.  The newly established green healthy corridor will connect the North Park, located in the area, with the center of Sofia. This will improve the urban environment and will provide local community with a healthier environment inspired by nature.

Image

Healthy Corridor Concept

Изложбата вече е подредена пред Общинския културен институт – “Надежда” на бул. “Ломско шосе” №2. Заради прогнозата за дъжд планираното за 13 юни официално откриване се отлага за 20 юни от 10.00 до 13.00 часа (в случай, че вали събитието ще се състои вътре в сградата). Дотогава всеки ден в периода от 13 до 20 юни между 17.00 и 20.00 часа екипът на проекта ще бъде място, за да отговаря на въпросите на гражданите.

Image
Концепция за Зелен Коридор на Здравето

 

TIMELINE OF ACTIVITIES

СРОК НА ДЕЙНОСТИ

The URBiNAT project aims to involve local citizens in groups of volunteers to create together a Healthy Corridor for the neighbourhood.

This co-creation process will be organized in 4 stages, co-diagnosis, co-design, co-implementation and co-monitoring, where citizens are invited to participate in several activities, workshops, public events by contributing their experience and expertise.

Проектът URBiNAT има за цел да включи местните граждани в групи доброволци, които да създадат заедно Здрав коридор за квартала.

Този процес на съвместно създаване ще бъде организиран на 4 етапа, кодиагностика, съвместно проектиране, съвместно изпълнение и съвместен мониторинг, където гражданите са поканени да участват в няколко дейности, работни срещи, публични събития, като допринесат с техния опит и опит.

Image
 1. 1

  Stage 1: Co-Diagnostic

  • Citizen Engagement
  • Co-Design Workshops
  • Local Diagnostic

 2. 2

  Stage 2: Co-Design

  • Ideation
  • Validation of urban plans

 3. 3

  Stage 3 : Co-Implementation

  • Co-creation of Healthy Corridor
  • Co-creation of selected NBS
  • Business Case studies

 4. 4

  Stage 4 : Co-Monitoring

  • Activation of observatory
  • Co-evaluation

Image
 1. 1

  Етап 1: Кодиагностика

  • Гражданска ангажираност
  • Семинари за съвместно проектиране
  • Локална диагностика

 2. 2

  Етап 2: Съвместно проектиране

  • Идея
  • Утвърждаване на градоустройствените планове

 3. 3

  Етап 3: Съвместно изпълнение

  • Съвместно създаване на здравословен коридор
  • Създаване на избрани НБС
  • Бизнес казуси

   

 4. 4

  Етап 4: Съвместен мониторинг

  • Активиране на обсерваторията
  • Съвместна оценка

Citizen Engagement & Co-Creation

Гражданско ангажиране и съвместно създаване

Co-selection of NBS & Co-design of Healthy Corridor in action

 • Image
 • Image
 • Image

Link related to the URBiNAT project: Sofproect

Съвместният избор на NBS & Съвместният дизайн на здравословен коридор в действие

 • Image
 • Image
 • Image

Полезна връзка, свързана с проекта URBiNAT:Sofproect

Sofia Living Lab

Софийска жива лаборатория

Nadezdha Living Lab: a dedicated space

The District of Nadezdha in coordination with the local URBiNAT scientific partner, the Sofia University of Architecture and Civil Engineering and Geodesy (UACG)  are working with neighbourhood associations and citizens groups on the setting up of a physical space for the local Nadewhda Living Lab.

 • Image
 • Image
 • Image

Nadezdha Living Lab: специално място

Област Надежда в координация с местния научен партньор URBiNAT, Софийският университет по архитектура и строителство и геодезия (UACG) работят с квартални асоциации и граждански групи за създаването на физическо пространство за местната лаборатория Надежда.

A Healthy Corridor for Nadezdha: the view from the District Mayor of Nadezdha

Media Coverage

Медийно покритие

Project Resources

Ресурси на проекта

 • Image
 • Image
 • Image

Project Deliverables

Publications

 • Image
 • Image
 • Image

Резултати от проекта

Публикации

Local URBiNAT Team

Местен екип на URBiNAT

Reach out to us