background

[WEBINAR 🇧🇬] : “The Growing classroom – edible gardens of learning”


July 21, 2020

открит онлайн семинар, „Растяща класна стая – образователни биоградинки“

На 7 юли 2020 година по покана на изследователския екип на УАСГ в проект УРБИНАТ се проведе открит онлайн семинар, на който беше представена  българската инициатива „Растяща класна стая – образователни биоградинки“, включена в каталога от базирани на природата решения на проекта. Презентацията на тема “Въведение във Вкусната образователна градинка”, беше направена от Мария Димитрова, ръководител и образователен експерт на националната кампания “Вкусната градинка – уроци от Природата за всички” http://gradinka.zaedno.net/.

Webinar: "The Growing classroom - edible gardens of learning"

At the invitation of the UACEG research team in the URBINAT project, an open online seminar was held on July 7, 2020, where the Bulgarian initiative “The Growing classroom – edible gardens of learning” included in the URBINAT mini-catalogue of nature-based solutions (NBS), was presented. Maria Dimitrova, leader and educational expert of the national campaign “Tasty Gardens – Lessons from Nature for All” http://gradinka.zaedno.net/, presented an introduction to the Edible Gardens of Learning. The participating teachers from kindergartens in Nadezhda district were acquainted with the

Image

Участниците от детски градини в район „Надежда“ бяха запознати с основните принципи на изграждане на образователните биоградинки и с прилагания образователен подход „чрез преживяване“, който  позволява да се осъществи контакт с живата природа, да се осъществи интелектуално и емоционално обогатяващ творчески процес и да се подпомогне изграждането на култура на общностна съпричастност и отговорност. Беше предоставена информация за свободно достъпни материали онлайн. За проявилите интерес да развият инициативата на територията на своите детски градини в район Надежда в края на юли ще бъде организирана следваща среща, за да бъдат обсъдени практически въпроси по изграждането и поддържането на  градинките и ползването им с образователна цел.

basic principles in developing educational bio-gardens in the kindergartens and schools, and with the experiential educational approach applied, which enables contact with living nature and an intellectually and emotionally enriching creative process. It also provides support for building a culture of community empathy and responsibility. Useful information on freely available materials was provided online. For those interested in developing the initiative in Nadezhda district, a next meeting will be organized at the end of July to discuss practical issues related to the construction and maintenance of the bio-gardens and their use for educational purposes.