background

[In the News 🇧🇬] Sofia: An ambitious project to connect two parks in the capital


July 20, 2023

Амбициозен проект за свързването на два парка в столицата

Ще има ли Зелен коридор на здравето в Надежда? Проектът “Урбинат” е съставен съвместно със Столична община. Какво е развитието и ще остане ли той в историята като нереализиран проект? Подробности разказа неговият координатор Велин Киров. По думите му това лято трябва да започне изграждането на Зеления коридор на здравето в район “Надежда”, като идеята е да се свържат парк “Надежда” и “Северен парк” чрез пешеходно трасе с четири зони, в които ще има развити различни обществено обслужващи функции.

“Освен всичко останало стартирахме процедура за изграждането на минерален басейн. Първата стъпка беше студентски архитектурно-градоустройствен конкурс, който да събере идеи, които в последствие да послужат за изпълняването на заданието”, сподели Киров.

Той поясни, че трасето е преминало през няколко варианта за да бъде оптимизиран пешеходният достъп. Дължината на коридора е над 2 километра. Предвижда се изграждането на детска площадка, еко-паркинг с възможност за зареждане на електромобили, както и спортни игрища. Относно това дали е възможно река Суходолска да бъде обособена така, че да се превърне в място за отдих той каза:

“Това е един дълъг процес, при който има множество стъпки, преди да може да бъде реализиран крайният резултат”.

По договор с изпълняващата фирма срокът за строителните дейности е 120 дни, заяви Киров.

An ambitious project to connect two parks in the capital

Will there be a Green corridor of health in Nadezhda? The “Urbinat” project was drawn up jointly with the Metropolitan Municipality. What is the development and will it go down in history as an unrealized project? Details were told by its coordinator Velin Kirov. According to him, the construction of the Green Corridor of Health in the “Hope” area should begin this summer, and the idea is to connect “Hope” Park and “Severen Park” through a pedestrian route with four zones, in which various public services will be developed functions.
“Apart from everything else, we started a procedure for the construction of a mineral pool. The first step was a student architectural and urban planning competition to gather ideas that would later serve to carry out the task,” said Kirov.

He explained that the route went through several options to optimize pedestrian access. The length of the corridor is over 2 kilometers. The construction of a children’s playground, an eco-parking lot with the possibility to charge electric cars, as well as sports fields is planned. Regarding whether it is possible to separate the Suhodolska river so that it becomes a place for recreation, he said:

“It’s a long process where there are multiple steps before the end result can be realized.”

According to the contract with the implementing company, the term for construction activities is 120 days, Kirov said.