background

[In the News 🇧🇬] Educational greenhouse under the URBiNAT project opened


March 15, 2024

В 15 СУ “Адам Мицкевич” бе открита учебна оранжерия по проект УРБиНАТ

Учебната оранжерия и зелена класна стая, изградена в двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ като част от Зеления коридор на здравето, открихме заедно с арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община и ръководител на проекта, д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието и г-жа Ваня Минева – директор на 15 СУ „Адам Мицкевич“ .

Учебната оранжерия и зелена класна стая отговаря на съвременните образователни потребности на учениците и е вдъхновена от проведените между тях и екипа на УРБиНАТ срещи. Проектирана е от експерти на IAAC /Institute for Advanced Architecture of Catalonia – Институт за иновативна архитектура на Каталуния/, а строителството е дело на две български дружества – „Интерхолд“ ЕООД и „Спонец“ ООД. Оранжерията разполага с геотермална инсталация за отопление, захранвана от минералния извор в двора на училището. Поливната система е дело на испанското дружество NGS /New Growing System/. Заедно с IAAC, те са сред партньорите на Столична община в проектния консорциум на УРБиНАТ.

Зеленият коридор на здравето представлява пешеходен маршрут с дължина от около 3 км, който свързва парк „Надежда“ със Северен парк. По протежението му са разположени четири основни зони за намеса с насищане на разнородни обществени обекти за рекреация, култура и спорт на открито.

Челна снимка да е изглед на оранжерията отвън.

Зеленият коридор започва от реконструирания мост при парк „Надежда“ и продължава към зона „Зелен амфитеатър“, където е изградено открито обществено пространство, даващо възможност за организиране на събития, както и за отдих в паркова среда. Зона „Жива вода“ при 15. СУ „Адам Мицкевич“, където е разположена оранжерията, акцентира върху различни приложения на минералния извор в двора на училището. Сред елементите на зоната са и фитнес съоръжения на открито, както и кът за изложби. Следващата зона „Енергия за здраве“ включва реконструкция на детски площадки и възстановяване на мултифункционални спортни игрища. Наблизо е изграден и нов екопаркинг за автомобили и велосипеди. Четвъртата зона „Съвмясто“ е в непосредствена близост до Северния парк и приютява разнообразни кътове за отдих на открито и игри.

УРБиНАТ е международен научно-изследователски проект, в който София е един от водещите градове заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), като в консорциума участват още градовете Брюксел (Белгия), Хойе Тааструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения. Академичен партньор на Столична община е Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Всички осъществени природосъобразни намеси в градската среда са плод на дългогодишни съвместни усилия от страна на гражданите на район „Надежда“, администрацията на Столична община и множество местни и чуждестранни експерти.

Бюджетът за реализиране на проекта е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

An educational greenhouse under the URBiNAT project was opened at 15 SU “Adam Mickiewicz”

The educational greenhouse and green classroom, built in the courtyard of 15 SU “Adam Mickiewicz” as part of the Green Corridor of Health, we opened together with arch. Zdravko Zdravkov – chief architect of the Metropolitan Municipality and project manager, Dr. Emilia Lazarova – Deputy Minister of Education and Science, Mrs. Vanya Kastreva – Head of the Regional Department of Education and Mrs. Vanya Mineva – Director of 15 SU “Adam Mickiewicz” .

The learning greenhouse and green classroom meets the modern educational needs of the students and was inspired by the meetings held between them and the URBiNAT team. It was designed by experts from the IAAC /Institute for Advanced Architecture of Catalonia/, and the construction was done by two Bulgarian companies – “Interhold” Ltd. and “Sponets” Ltd. The greenhouse has a geothermal heating system fed by the mineral spring in the school yard. The irrigation system is the work of the Spanish company NGS /New Growing System/. Together with IAAC, they are among the partners of the Metropolitan Municipality in the URBiNAT project consortium.

The Green Corridor of Health is a pedestrian route with a length of about 3 km, which connects Nadezhda Park with Severen Park. Four main intervention zones are located along it, with the saturation of heterogeneous public objects for recreation, culture and outdoor sports.

The frontal photo should be a view of the greenhouse from the outside.

The green corridor starts from the reconstructed bridge at Nadezhda Park and continues to the Green Amphitheater area, where an open public space has been built, providing the opportunity to organize events, as well as to relax in a park environment. The “Living Water” zone at 15. SU “Adam Mickiewicz”, where the greenhouse is located, emphasizes various applications of the mineral spring in the school yard. Among the elements of the area are outdoor fitness facilities as well as an exhibition area. The next zone “Energy for Health” includes the reconstruction of playgrounds and the restoration of multifunctional sports fields. A new eco-parking for cars and bicycles has also been built nearby. The fourth zone “Savmyasto” is in close proximity to the North Park and houses various corners for outdoor recreation and games.

URBiNAT is an international research project in which Sofia is one of the leading cities together with Porto (Portugal) and Nantes (France), and the cities of Brussels (Belgium), Hoje Taastrup (Denmark), Siena (Italy) and Nova Gorica (Slovenia. The academic partner of the Metropolitan Municipality is the University of Architecture, Construction and Geodesy. All nature-friendly interventions in the urban environment are the result of long-term joint efforts by the citizens of the Nadezhda region, the administration of the Metropolitan Municipality and numerous local and foreign experts.

The budget for the implementation of the project is in the amount of 1.2 million euros, with the financing being a 100% grant provided under the Horizon 2020 Program of the European Union.

Feature image taken from nadezhda.sofia.bg